Hashenka

Categories

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Hashenka Visite virtuelle

Voorwaarden voor gebruik

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED
De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen enkel het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant en het bedrijf KPDP voor murano.nu. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

Artikel 2 – AANVAARDING
Het gebruik van de website www.murano.nu evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf KPDP voor murano.nu. impliceert dat het Klant onvoorwaardelijk en onherroepellijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS
murano.nu is een naamloze vennootschap, opgericht volgens de Fransen, wetgeving, en gevestigd in Frankrijk , te Saint Maur sur le Loir (28800) rue de la Brémondière n 26. Zij is ingeschreven in het handelsregister van Chartres onder het ondernemingsnummer 424.864.841, en met als BTW nummer FR82424864841. Telefoon +32 (0)9 224 04 10.

Artikel 4 – DEFINITIES
Diensten: alle diensten die door het bedrijf murano.nu op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder.
Klant: ieder klant die een commerciële relatie aangaat met murano.nu door de aankoop van een product of dienst via de website van murano.nu Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met murano.nu
Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6

Artikel 5 – BESTELLEN
De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.murano.nu
Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat enkel de gegevens die geregistreerd worden in het informatica systeem van www.murano.nu, haar ‘hosting’ partner, of haar internet betalings partner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen.
De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling, en een tweede mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt bij www.murano.nu .
Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Klant in de taal die het Klant gekozen Frans of Engels of Nederlands, heeft bij zijn/haar inschrijving. Deze informatie wordt nog eens herbevestigd via email en op papier ten laatste bij levering van de bestelling bij de Klant, overeenkomstig Artikel 9 van onderliggende Algemene Voorwaarden.
De juwelen niet in voorraad kunnen niet in bestelling zijn. Wacht op de beschikbaarheid in voorraad wachten om te bestellen.

Artikel 6 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES
De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoop proces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transport kosten.
murano.nu houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen; Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden
aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop.
De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant.
murano.nu houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is.
De aankopen kunnen enkel online betaald worden, met Paypal protection system SSL (Secure Sockets Layer). De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan murano.nu. In geval de bank
van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.
De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de Paypal  SSL (Secure Sockets Layer) of KBC Online account om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.
Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van murano.nu is uiterst beveiligd dankzij de Paypal protection.
murano.nu heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij murano.nu. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden.

Artikel 7 - BESCHIKBAARHEID
De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van murano.nu, binnen de grenzen van de beschikbaarheid deze producten en diensten bij de Leverancier.
murano.nu engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan murano.nu niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien.
In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt.
In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal murano.nu onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen.

Artikel 8 – LEVERING
De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.
murano.nu houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerder leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten.
De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contact gegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant.
murano.nu waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 7 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streef termijn, en puur indicatief. murano.nu kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.
murano.nu engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum.
Het controle systeem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, murano.nu op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren.

Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum, geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met murano.nu binnen de 7 werkdagen na de ontvangst de levering. Contact opnemen moet gebeuren door in de sectie “Contact” op de website van murano.nu de 7 werkdagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn.
Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voorzover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 3 werkdagen
nadat de Klant murano.nu op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Eens de 3 werkdagen verstreken zijn, is murano.nu niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.
De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3.
De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door murano.nu, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.
De retour verzendingskosten zullen door murano.nu vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de

retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden.
Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.
murano.nu houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het produduct beschadigd is, gedragen is of vlekken vertoont.
In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal murano.nu volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transport kosten terugbetalen.

Artikel 9 – NON CONFORMITEIT

Alle producten en diensten die op de website van murano.nu te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de fotos die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. murano.nu wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de fotos zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Vente-Exclusive.com zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.
Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 7 werkdagen na ontvangst
terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Eens deze 7 werkdagen gepasseerd, zullen klachten en retours
niet meer ontvankelijk zijn.
Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan Klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voorzover dit beschikbaar is. De retour verzendingskosten zullen door murano.nu. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour
verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden.
Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

Artikel 10 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN
Conform de wet van een beschikking 2001-741 van 23 Augustus 2001 en de wet van LCNE, wet 2004-575 van 21 juni 2004 van de Fransen wetgeving met betrekking tot de handelspraktijken en de bescherming van het privé-leven van de Klant, heeft de Klant het recht om, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.
Als een Klant murano.nu op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij

dit doen via de website van murano.nu . Daarvoor moet hij naar de rubriek “Contact” .
In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen .

Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 3 werkdagen nadat de Klant murano.nu op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.
Eens de 3 werkdagen verstreken zijn, is murano.nu niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.
De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen.
De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door murano.nu, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.
Het verzakensrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. Om een bestelling te annuleren die nog niet verzonden is, moet de Klant contact opnemen met murano.nu door in de rubriek “Contact”.
murano.nu zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

Artikel 11 – WAARBORG
De geldende waarborg zal steeds vermeld worden in de product omschrijving op de website van murano.nu. Aandacht niet om op de groud laten vallen en de schokken (Niet in waarborg). Een Klant heeft niet het recht om een ruimere waarborg te eisen dan deze die vermeld staat in de product omschrijving op de website.
murano.nu kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact op nemen met de dienst na verkoop van murano.nu door in de rubriek “Contact” op de website van murano.nu .

Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 3 werkdagen na ontvangst van het product. Als deze 3 werkdagen voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden.

De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettellijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door murano.nu). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de Echtheidscertificaat.

Artikel 12 - VERANTWOORDELIJKHEID
murano.nu kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4 .
murano.nu treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar murano.nu een link heeft op haar website.

murano.nu kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand.
In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van murano.nu aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van murano.nu beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

Artikel 13– GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de fransen wetgeving. In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van Nanterre bevoegd.

Artikel 14 – CONFIDENTIALITEIT
murano.nu is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten en engageert zich om de wet van 6 januari 1978 n°78-17 met betrekking tot de bescherming van het privé leven en van de behandeling van de persoonlijke gegevens en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren. Heeft elk klant het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Enkel de werknemers van murano.nu en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de Klanten gebruiken, met het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de Klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de Klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de Klanten.

Artikel 15 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
murano.nu kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettellijke verplichtingen. Elk gebruik van de Diensten, zoals beschreven in Artikel 4, nadat door murano.nu gecommuniceerd is over de gewijzigde Algemene Voorwaarden, veronderstelt de kennisname en onderschrijving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
murano.nu behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.
Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

Artikel 16 – Elektronische handel en afstandsverkoop
Elke gebruiker van murano.nu kan zich richten tot het FEVADwww.fevad.com op volgende adres : 60 rue La Boétie - 75008 PARIS +33 (0)1 42 56 38 86

 


HomeHome

 

 

2022

Het artistieke glaswerk in Murano levendiger dan ooit !